de.".CV." van Hero de Jong

[ hoe m'n leven ooit slecht begon, maar later toch
uiterst waardevol plus zeer nuttig bleek te wezen ]

CV = Curriculum Vitae -( 'n levensbeschrijving )
> het is heus niet, omdat ik ooit wel eens "oud" zou kunnen gaan
worden, of misschien zelfs, met een stok zou kunnen gaan lopen -- nee, het is om u
duidelijk te maken, dat : een leven wat 'r menselijkerwijs als "mislukt" uitziet, vanuit
de hemel bezien, als *de WEG omhoog* kan worden beschouwd -- toegegeven, het
*dal der mislukking*, waarin ik (ahw) geboren was ooit, had nogal steile wanden, en
de_weg er`uit, was langgerekt & uiterst moeizaam -- ja doch dit alles, diende om mij
als *verstandige uit het volk*, te vormen tot 'n heuse dienstknecht van God -( zulke
mensen vallen niet op, immers zij hebben dezelfde zorgen als een`ieder ander ....
> de juiste rede, van het waarom nu publiceren, is de komende
teloorgang van de moderne technologie -- immers, DE wereld (om ons heen), gaat
meer & meer op *een gekkenhuis* gelijken -- waarbij vooral gedoeld, op degenen
die menen, dat : alleen_zij in`staat zouden wezen, om DE wereld goed te besturen
-- de bijbel evenwel laat weten, dat zij allemaal zullen struikelen !! -- en in hun val
nemen zij helaas, de moderne technologie, in hun eigen ondergang mee -- kortom,
dan zullen wij weer rijden op 'n ezel, plus lezen bij het licht van de olielamp ....
|
NB : sinds 1982, voorzag ik zulke grote veranderingen -- sinds 1998, begon ik die
veranderingen -(( als *TRENDBREUK* ))- aan ieder`een bekend te maken ....
> kort na de #2e wereldoorlog, was 'k er -- 'k was er wel, maar
beschouwde dat toen nog niet als een voorrecht -- mijn ouders (eenvoudige mensen),
waren religieus ontspoord -- ze behoorden ooit, tot 'n *apostolische* kerk, echter zij
maakten ook allerlei vreemde uitstapjes naar alternatieve denkwijzen -- aldaar, liepen
zij achter diverse goeroes aan -- zeer logisch, omdat niemand : enig antwoord op hun
diepe vragen had -- tevens, was de gezondheid van m'n moeder uiterst zwak -- mijn
oude pa : was ooit mentaal geknakt, reeds tijdens & door de #1e wereldoorlog ....
> m'n moeder, profeteerde al tijdens de duitse invasie van 1940,
dat er spoedig een *grote hongersnood* zou gaan uitbreken -- 't werd vervuld tijdens
de zgn *hongerwinter*, van 1944 op 1945 -- evenwel binnen haar eigen geloofskring,
werd zij als_vrouw, niet serieus genomen -- wel nam zij voorzorgen, zodat haar gezin
niet verhongerde, doch daarentegen juist goed 't einde van die duitse bezetting haalde
-- met haar medegelovigen helaas, verslechtert de verstandhouding -- deze haat`liefde
verhouding met 't godsdienstig gebeuren, hebben m'n ouders mij op de een of andere
manier -((( via de genen ? )))- aan mij overge`erfd danwel doorgegeven -- want ik heb
er ondertussen ook al zulk ervaring mee -(( voor mij, is religie : op`zichzelf nutteloos,
en vermeend geloof : idem ... maar, communiceren met God : uiterst belangrijk !!
> het was die goede oude tijd, waarin bvb de_was nog met de
hand werd gedaan -- de tijd waarin men nog de kolenkachel brandde, en de olielamp
scheef_hing, indien zowel beide : de reserve lampolie als het huishoudgeld, op waren
-( de pit of lont, hing in het reservoir, altijd naar een! kant, dwz : van de vul`opening
af, en door de lamp scheef te hangen, kon de pit : 't laatste beetje olie opzuigen ....
|
NB : ook m'n eigen moeder, zag ik in 1952 nog, zwoegen met 'n tobbe & 'n wringer,
om de_was te doen, die meestal wel droog, maar ook wel 'ns niet_droog werd ....
|
PS : pas in de #2e klas van de lagere school, leerde ik wat *kou*(=koude) was -- tot
die tijd, kende ik zelfs het woord *kou* niet -- uiteraard, weet ik 't nu dus wel ....
> hoe was 't ooit begonnen ? -- mijn opa, was aannemer in de
bouw -- vlak voor 't begin van de #1e wereldoorlog, bouwde hij stationnetjes aan de
spoorlijn naar Maastricht -(( je herkent ze direct, want bijna alles wat m'n opa heeft
gebouwd, staat nu op de monumenten lijst ))- de rijksbouwmeester : Daniel Knuttel,
werd toen zijn vriend -- vervolgens vroeg Knuttel, of mijn opa ""een geveltje"" wilde
doen, in de Stationsstraat 60 te Maastricht -- opa, haalde zijn gezin naar Maastricht,
en begon aan het project van z'n leven -((( het eindresultaat ervan, ziet u daar >>
  > Politiebureau & Postkantoor, Stationsstraat 60, Maastricht
NB : gegevens omtrent de bouw & herbouw, zijn hopeloos incompleet & onjuist
-- zeker van dit object, hadden die gegevens nog volledig bewaard moeten zijn !?
-(( van 't tegelijkertijd gebouwde Statenstraat 4, zijn die gegevens er nog`wel ....
mijn pa, toen nog een scholier, genoot van Maastricht, en had de mooiste tijd van
z'n leven -- opa, maakte zelf de tekeningen, timmerde het houtwerk, en had #twee
metselaars in dienst -- vanaf de bovenste steiger (( het torentje )) keek je toen nog
uit over Belgie -- hoe 't oorspronkelijke gebouw 'r ooit uitzag weet niemand meer,
maar terwijl alle gebruikers (( de politie, posterijen & kantoor huurders )), gewoon
op hun plek bleven, moest de buitenkant herbouwd -- helaas kwamen er flink wat
gebreken aan het licht, zodanig dat : het veel goedkoper was geweest, om de boel
eerst compleet te slopen, plus daarna weer geheel nieuw op te bouwen !? -- maar,
Knuttel (( die zelf 't pompeuze hoofdpostkantoor bouwde, aan de Statenstraat 4 ))
had plechtig beloofd te tekenen, voor de forse! overschrijdingen, bij de renovatie
van Stationsstraat 60 -- doch in dat jaar 1914, sloeg het onheil : dubbel toe ....
> vanaf 't torentje, kon je de rookpluimen van de granaten
(in Belgie) zien -- mijn pa toen, zoog alle berichten over die absurde oorlog, heel
diep in zich op, en werd er compleet! door overheerst -- dtg zou hij zakken, voor
z'n diploma bouwkunde -( naderhand werd hij, een verbitterd mens )- en de twee
metselaars, zij wilden loonsverhoging, en klaagden zo`eind 1914, dat : "de kogels
hun om de oren floten" -((( berucht in die tijd was het verhaal van de bouwvakker
die met een biljet van #10 gulden, z'n sigaar aanstak )))- ondertussen, had Knuttel
ook`zelf flink overschreden, bij de bouw van z'n pompeuze hoofdpostkantoor, en
om z'n eigen carriere te redden, sprak hij met de wethouders af, dat hij : niet! zou
tekenen voor de overschrijdingen van mijn opa -- en als Stationsstraat 60, in 1915
gereed komt, is opa : ineens niet welkom bij de feestelijke opening -- want, er zou
zomaar *een conflict* zijn !? -- m'n opa verhuisde terug naar Amsterdam -- maar,
de twee metselaars die zoveel kogels hadden horen fluiten (??), nam hij als getuige
mee -- de rechters in Amsterdam, die deze #1e wereldoorlog via de krant gevolgd
hadden, wisten gelukkig weinig van ballistiek -- de advocaat van Maastricht, zeker
wel, doch deze was gesignaleerd in de rosse buurt, en verscheen niet op de zitting
-- met d' metselaars als oorlogs'getuige, eiste m'n opa toen #40.000 gulden wegens
oorlogs`gevaar -- de rechters gaven 'm gelijk waarna 't faillissement was afgewend
-- helaas, boze wethouders in Maastricht, vernietigden elk stukje papier waarop de
naam van De Jong zich bevond, ook de bouwtekeningen, ja zelfs de gegevens, uit
de burgerlijke stand (waar 't gezin woonde), waardoor de bouw_historie verloren!
ging -- evenzo kwam 't nooit meer goed, tussen mijn opa en Daniel Knuttel ....
> aannemers in Amsterdam, verdienden reuze goed aan
de opdrachten van de duitse bezetter, tussen mei 1940 & mei 1945 -- slechts een!
aannemer, deed daar niet aan mee : mijn opa -- hij was reuze slim, dus : hij kwam
in financieel opzicht, goed door deze jaren heen -- terstond na de bevrijding, werd
hij door premier Drees (senior), benoemd tot : de inspecteur der wederopbouw, te
Amsterdam -( een "gouden" tijd ? )- evenwel, dreigde 'r 'n complete volksopstand,
als vanuit de haven van Rotterdam, de toen`nog zeer invloedrijke *communisten*
met behulp van 'n staking, geheel nederland wilden gaan plat`leggen -- opa echter,
gaf toen een slim advies aan Drees, om de grote ontevredenheid der burgers, weg
te nemen -- A : verbiedt terstond alle huurverhogingen ((( de mensen werden toen
uitgebuit door : de *huis_bazen* ))), en B : plan in hoog tempo, de bouw van veel
huurwoningen ((( de woningnood was toen gigantisch ))) -- alzo geschiede, en ons
land kon toen "met vereende krachten", weer verder aan de weder`opbouw ....
m'n precieze afstamming ?... ja, de hemel weet het !! -- doch 't
werd mij zo in de loop der tijd duidelijk, dat ik via de hugenoten, afstam van de
katharen -- plus, als geboren amsterdammer, ook 'n beetje van de noormannen ?
-(( de katharen, zij waren erg naief & eigenwijs, de noormannen nieuwsgierig ))-
evenwel, had opa het te`hoog in z'n bol -- want, als ooit mijn pa thuiskwam, met
het meisje wat dus mijn moeder zou worden, werd zij door opa verworpen -- pa
trouwde toch met haar, echter de gevolgen waren desastreus : m'n zus werd ziek
en m'n broer opstandig -- ik`zelf als 't na`komertje, werd atheistisch opgevoed --
ja, op m'n 14e jaar, beschikte ik over een *atheistische_verklaring*, waarmee ik
op de universiteit van Moskou, de #1e prijs had kunnen winnen !? -( snapt u ? )-
mij werd helaas, maar weinig! opleiding vergund, en ik bracht vele jaren door, in
armoede -- voorbeeld : wandelt u zonder geld, van 't Stadionplein in Amsterdam,
naar de Albert_Cuyp markt -- probeer aldaar 'n kilo rotte bananen te krijgen van
de kooplieden, of keer alsnog met 'n lege maag retour -- onder gunstiger omstan^
digheden, zou ik hebben gestudeerd, voor vulkanoloog -( een beroep, dat precies
bij mij past )- voor theologie, zou ik zeker`niet gegaan zijn, want van_nature ben
ik niet religieus of godsdienstig -- ik dacht : God wil slechts met gelovige mensen
van doen hebben -- maar in werkelijkheid, zoekt God naar mensen die wat doen
... mensen, die wat willen doen voor Zijn goede zaak, en die gefixeerd wezen op
wat : Hij zegt & Hij wil -(( dus niet op wat de_mensen 'r van maken ))- derhalve
ontging mij, dat : God reeds invloed uitoefende op m'n bescheiden leventje ....
> het gebeurde toen ik #5 jaar oud was -- ik droomde dat
ik met m'n kameraadjes speelde -- ineens kwam 'r uit de richting van Schiphol,
een rode lucht opzetten -- het was ahw *een deken van vuur*, welk langzaam
over Amsterdam heen`schoof -- onder deze vuurdeken, was de_DOOD -- m'n
kameraadjes, vluchten terstond hun huizen in, maar ik stond vast aan de grond
-- ik moest het weerstaan, evenwel 'r niet in`onder gaan -- zulke visioenen gaan
nooit & te nimmer uit je geheugen weg -- deze was dus ahw mijn #1e roepings^
visioen -- kort hierna, volgden nog twee Kafka`achtige dromen betreft de grote
verdrukking als waarvoor de bijbel reeds #1000'en jaren geleden waarschuwde
-- later, volgde nog een droom waaruit bleek dat wij mensen weer zullen terug^
keren naar *de Oertijd* ahw, en wij ook weer het hapje zullen zijn, van grote
dieren op aarde -((( nog later, bleek 't allemaal reeds in de bijbel te staan ....
> alhier niet_vermeld, is de periode waarin ik geheel op m'zelf
aangewezen was, noch op ook maar ie`mand kon terugvallen -- 'n treurige tijd,
waar`in ik wel probeerde mijn leven te vinden, maar mijn leven niet vond ....
|
NB : zo bestonden er toen reeds wel, de zgn *raadgevingen der grote denkers*,
maar ... wie gewoon moet werken om zichzelf te onderhouden, die heeft totaal
niets aan hun geneuzel -- want deze zgn *grote denkers*, verkopen ijdelheid &
prediken nonsens -( de wereld is verslaafd aan hun denkbeelden )- 't zou duren 
tot mijn bekering, voor het gelukte, om hun ballast van mij af te schudden ....
> professor Kuitert, leert dat : "God", een denkconstructie
van de mensen zelf zou wezen -- wat mij toen opviel -(( 'k was #14 ))- was dat
de kerkmensen : hun innerlijk projecteren tegen het scherm van de verbeelding
-- en 't resultaat hiervan, zeg maar hun (uitvergrote) super_EGO, dat! noemen
zij dan : "God" ? -- ja soms, keurde *het* hun gedrag af, en soms keurde *het*
hun [wan]-gedrag juist goed -((( in de bijbel, wordt deze constructie : de_BA'AL
genoemd )))- uiteraard, had ik zo m'n twijfels of deze benadering wel juist was
-- en pas zeker werd ik toen plots op m'n #20e : de echte God, een boodschap
voor mij had -- deze luidde dat : het leven waar`naar ik verlangde, mij dus niet
gegeven zou zijn !? -( zogezegd, 'n zware dobber )- uiteraard, waren er genoeg
verstandige christenen bij wie ik mij had kunnen aansluiten, reeds toen -- maar
zowel de kathaar als de noorman in mij, verlangden een serieuze uitdaging -- 't
zou helaas niet vlotten -- mijn leven werd 'n zoektocht naar de_waarheid ....
> met de meisjes, vlotte het zeker niet -- en na 'n poosje alles te
hebben verprutst wat een mens zo`al kan verprutsen, besloot ik mijn *weg* te
veranderen -- het gebeurde, toen ik op een winterse avond terugkwam van een
bezoek aan vrienden -- de anders zo drukke weg, was vreemd stil -- plotseling
staken de bomen aan de linkerkant : de weg over !!! -( 'k was toch nuchter ? )-
ik remde optijd, maar verloor de controle, en stond ineens achterstevoren -- ja
mijn weg had zich omgekeerd -(( overigens, het ijzelde ))- de oosterse filosofie
leert derhalve, dat onze weg zich moet omkeren -- de bijbel daarentegen, zegt
wij ons`zelf moeten be_keren, om daarna een andere levensweg te gaan ....
> in Amersfoort, sloot ik mij voor het eerst aan, bij een
groep actieve christenen -- zij hadden 'n uitdagende! geestelijke leer -- hoewel
zij gewoon een ruimte huurden, vormden zij : een *kathedraal aan gedachten*
-- de eerste tijd daar, heb ik vooral goed geluisterd, naar wat anderen-( de zgn
"leiders" ) te zeggen hadden -- vervolgens ging ik zelf, de bijbel zowel lezen als
bestuderen -- daarbij ontdekte ik zaken, die onbekend waren bij de leiders, en
ook feiten welke hun leer tegenspraken -- maar voorlopig hield ik mij gewoon
bezig met alles wat goed was voor mijn eigen herstel & geloofs`opbouw ....
> een belangrijk moment, was DE_dag, waar`op ik mij
liet dopen -- niet een handje water uit zo'n schaaltje, maar bijbels kopje onder
-(( het was de belangrijkste & verstandigste beslissing, uit mijn gehele leven ))-
en daarna, gebeurde het wonder : Jezus begon toen, met mij te communiceren
-- langzaam maar zeker, groeide er een verstandhouding tussen ons -- terstond
vroeg ik Hem : ""geef mij maar wat te doen !?"" -- en zo geschiedde, immers 't
bleek wel, dat ik dus nog prima : een flink stuk opvoeding kon gebruiken ....
|
PS : ja wie de_waarheid blijft zoeken, komt tenslotte altijd uit bij ... Jezus !!
> zo ?... zo : ziet Jezus 'r in werkelijkheid, dus niet uit !! --
want zulke afbeeldingen, zeggen alles over de kunstenaar, doch helemaal niks
over hoe Jezus echt is, noch over diens uiterlijke verschijning -- en toch zijn 'r
gelovigen, die Hem wel persoonlijk ontmoet hebben, of 'm zagen in 'n visioen,
danwel in 'n droom -- slechts een! gelovige ken ik, die soms engelen ziet, of ...
ook wel 's met hun praat, doch dat is 'n uitzondering -- maar, Jezus is zoals de
apostelen Hem beschrijven, in hun evangelie`geschriften -- Hij investeert graag
in gelovigen welke vooruitkijken naar Zijn #1000`jarig Vrederijk -- immers wij
naderen nu de Eind_tijd : 'n spannende tijd, waarin alles! gaat veranderen ....
> en zodra wij in de Eindtijd zijn aangeland, dan kunnen de
gelovigen niet`meer functioneren zonder : de charismatische gaven -- zegmaar,
een stukje bovenmenselijke *intelligentie*, welke uitstijgt boven de kennis van
alle geleerden op aarde -- want, die geestelijke gaven komen immers uit God --
nadeel kan soms zijn dat jouw mening gaat verschillen met die van de grote ge^
leerden & kerkvorsten -- ja dan is het zaak, om net als Luther, te zeggen : "hier
sta ik ?... ik kan niet anders !!" -- bij mij ontpopte zich, dat ik hoogbegaafd ben
als`gevolg van de vervulling met de charismatische gaven -- doch hoogbegaafd
zijn, heeft soms meer na`delen dan voor`delen -( .CHooCHem. )- het voordeel
is, dat je meer begrijpt -- je gave groeit sneller, en je kan spoedig *uit de kast*
komen als 'n gelovige met een open_ambt -- bijvoorbeeld, als : profeet ...?
> omdat Jezus alle lauwheid & halfheid echt zat is, is
Hij begonnen, met DE afbraak van (traditionele) kerken zoals : de protestantse
kerk in Nederland -- per jaar, haalt Hij 'r zo'n #144.000 zielen uit weg -- ja Hij
wil dat men daar gaat luisteren naar zijn apostelen & profeten -- die waren 'r al
tijdens de vroege reformatie, doch zij werden uitgeschakeld tijdens de coup uit
het jaar 1618 -- zij waren 'r opnieuw gedurend de bloeitijd der oefenaars, doch
ze zijn in het jaar 1900 : uit de kerk gegooid !! -- evenwel volgens de geschied^
vervalsers aan de universiteiten, zou dit om onbelangrijke bijzaken gaan ....
> nogmaals een *roepings visioen* !? -- was kort na m'n
bekering, dat ik droomde van het bezoek aan 'n nieuwe pas`afgebouwde kerk
-- samen met Jezus, liepen wij via het middenpad, tussen de kerkbanken door
-( nb : terstond, herkende ik Jezus niet, want Hij deed zich voor als 'n gewone
vriend, daar mijn volle aandacht op dat moment moest uitgaan, naar alles wat
ik er zou ervaren )- eerst viel mij op, dat de muren waren gebouwd, van reus^
achtige blokken bruin erts -( ramen, ontbraken )- en toen zag ik : *iets, als een
reusachtig orgel* -- 't werkt anders! : inplaats van luchtpijpen, behield dit orgel
slechts #3 grote tril`elementen, die 'n gruwelijk & dreunend kabaal konden ver^
oorzaken -- de uiterst beklemmende atmosfeer, in deze grote kerkruimte, was
als gelijk aan die uit de Voortijd -( de tijd der grote reptielen, welke eindigde in
de zondvloed )- 't lithurgisch centrum werd bepaald, door 'n enorm wandkleed
met daarop afgebeeld : enkele voortijdwezens, die primitief & stoer : leenhulde
brachten aan 'n figuur op 'n troon -- maar juist als ik het figuur op de troon wil
bekijken, werd 't zicht geblokkeerd -( nb : blijkbaar mocht ik 't niet weten, wie
het was die op de troon zat ? )- toen stopte de droom -- dit droombeeld betrof
zeer zeker : de naderende grote verdrukking, in de nu komende Eindtijd ....
> tot op de dag van mijn bekering -( 'k was toen #32 jaar
oud )- heeft de gedachte mij achtervolgd -- dwz : *het op de verkeerde planeet
geboren zijn* ? -- dat ging gelukkig over, door het lezen van de bijbel -- echter
tijdens het lezen van de bijbel, bleek dat 'r in de hebreeuws/griekse grondtekst,
soms iets totaal anders bedoeld werd, dan wat de geleerde vertalers 'r van had^
den gemaakt, op hun manier -- ja, men heeft mij geprobeerd *dom* te houden,
met de boodschap dat : 'r buiten de aarde geen vorm van leven zou zijn ? -- en
dat nu, spreekt de bijbel wonderwel tegen -- de sterkste aanwijzing dat 'r zeker
wel enige vorm van leven, buiten onze aarde is -( maar niet de! enige )- staat in
het bijbel`boek Openbaring (de Apokalyps) -- het handelt hier namelijk om een
der allergrootste mysteries -- immers : de *therion* ('t wezen), uit de *abussos*
(onpeilbare diepte), zal naar onze aarde komen, om deze te gaan besturen -- de
mensen, zullen zich in`aanvang wel, hiertegen verzetten, maar zonder succes -(
nb : zulke onpeilbare dieptes bestaan niet op onze aarde, doch uitsluitend in het
heelal )- het wezen, zal met z'n krijgsmacht : de aard`bewoners flink uitdunnen,
alsook zijn tempel bouwen, om daar zelf in te gaan wonen -- dit alles schijnt nu
bedoeld om de christen`gelovigen op de proef te stellen, dwz : of hun werkelijk
geloven wat ze roepen te geloven ? -- want deze periode van grote verdrukking,
zit bovenal vol_met verleidingen -- je kan je schatrijk stelen, door je medemens
tekort te doen -- maar je kan ook alles achterlaten, en je aansluiten bij : een van
de vele christelijke communities, welke totaal *self supporting* zijn -- dergelijke
communities, waar men samen leeft & werkt, redden het dan, ja zelfs met zo'n!
groot succes, dat ze het leven op onze aarde, gaan herstellen -- daarentegen, die
vreemdelingen afkomstig van de verkeerde planeet, zij gaan hier tenonder -- dit
is een groot mysterie, wat wij straks in de Eindtijd, zullen ontraadseld zien ....
> na enige jaren te hebben vertoefd, tussen die geloofsgenoten
in Amersfoort, veranderde de atmosfeer daar plotseling -- immers, het gedrag van
de zgn "leiders" ((( in de bijbel ook wel als *bokken* aangeduid ))), bleek daar niet
te rijmen met hun bijbelse roeping -( ja tenminste #1tje van hun, paste de titel van
dekhengst )- doch het meest geschokt, was ik door het optreden van de evangelist
Peter Bronsveld -- gedurend z'n preek riep hij uit : ""kijk naar ons leiders !?... dan
zie je Christus !!"" -- kortom helaas, 't was niet zichtbaar -- mij werd nu duidelijk,
dat dit maar een tijdelijke leerschool was -(( mijn weg, vervolgde zich elders ....
|
PS : onze *dekhengst* is naderhand uit zijn kerk gegooid -- en de evangelist Peter
Bronsveld, stierf later 'n gruwelijke dood -[ moet gerechtigheid 'r zijn ? ( ja//nee?)
> toen, de baptisten in Huizen, waren ronduit een kwelling
-- dat kwam, door de ouderling die daar DE_baas was -- formeel, smokkelde hij
bijbels naar Rusland -- doch informeel, smokkelde hij ook ... industrie`geheimen
naar Rusland -- maar z'n opdrachtgever, was een geheimzinnige organisatie in de
USA -- langzaam drong tot mij door dat de (gestolen) industrie`geheimen dus via
Rusland, in de USA terechtkomen -( want : ex_KGB`ers, die waren *verweesd*,
na het uiteen`vallen van de Sovjet Unie, zijn dus gewoon in`dienst genomen, om
zowel onze europese economie als concurrentie`positie, te verzwakken )- tevens
verdroeg ik het niet`langer, gemanipuleerd te worden -(( ik verliet hun kerk ....
> pas daarna ben ik (beter laat dan nooit) getrouwd -- maar,
eerst gingen wij woonruimte huren -- straks, tijdens de grote CRISIS welk nu op
uitbreken staat, gaan wij misschien wel kopen -- want nu, zit 'r nog te`veel lucht
in de marktwaarde van koophuizen, doch straks gaat die lucht 'r zeker uit ....
|
een half uurtje fietsen vanaf onze woning was 'n kleine & jonge geloofsgemeente
-- de helft bestond 'r uit medewerkers van de EO -- echter binnen 'n jaar bleek al
dat wij niet welkom waren -- toen, hebben wij de televisie 'r uitgegooid, want wij
wilden hun "vrome" & uitgestreken gezichten : nooit & te nimmer meer zien ....
> vervolgens, zijn we in Naarden gaan wonen -- wel viel 't
zwaar, om zonder medegelovigen te moeten optrekken -- voor m'zelf, kwam de
CWN in beeld -- dat zijn zeg`maar : "charismatische protestanten" -- bij hun heb
ik veel geleerd, maar liep daar ook tegen hopeloze restricties aan -- oorzaak, lag
bij de dominees -- enerzijds, leerden zij ons om te vertoeven in de nabijheid van
God, anderzijds vreesden zij om hun_controle te verliezen, noch duldden zij dat
zomaar *een leek*, hun-(als academici), daarin zou kunnen voorbijstreven -- 't
was er, toen in Dalfsen, gelukkig nog veilig, ja dankzij : Cees van der Kooi ....
> helaas, sinds 2007 op een "christelijk" conferentie centrum,
bespeurde ik onder 't leidinggevend kader : het gebruik van cocaine -- uitwendig
gezien, bleef de CWN : nog keurig netjes -- maar onder 't laagje fatsoensvernis,
broeide 'n zwaar geestelijk ONheil -- want in 't jaar 2010, kwam 'n professor uit
Oxford, om daar in besloten kring, wicca te gaan doceren ("christelijke" wicca)--
tussen de koninginne^ en de walpurgisnacht, werd 't conferentie centrum gewijd
aan *de nieuwe spiritualiteit* -- en tijdens de walpurgisnacht werd besloten, dat
men van mij : geen! last mocht hebben -- op 11 mei 2010, om 23u30, werd het
reukloze gifgas Vikane, in mijn tent gespoten, waarna ik #70 weken lang, uitge^
schakeld was -- maar tenslotte, kwam ik toch alles te weten -- bijvoorbeeld, dat
mijn vegetarier zijn, hierin had mee`gespeeld -- immers, bij de wicca wordt ook
mensenvlees gegeten, en bij de "christelijke" wicca, wordt het avondmaalsbrood
vervangen door een product op basis_van mensenvlees -- pas begin 2015, werd
de nieuwe Wicca`kerk opgericht : men ging leegstaande kerkjes huren, om daar
strict_besloten! *vieringen* in te gaan houden, olv dominees uit de PKN ....
> binnen het oude Israel, dus onder het zgn *oude verbond*,
kende men het mysterie van de BA'AL -- dwz : men ging de godsdienst zodanig
veranderen, dat deze aan de buitenzijde schijnbaar dezelfde bleef, doch innerlijk
een totale metamorfose onderging -- kortom alles kreeg dan 'n nieuwe betekenis
-- maar tevens, bouwde men overal zgn ASHERA, dat zijn : preekstoelen -- het
waren vooral de leiders, welk via deze methode, hun super`EGO promoveerden
tot *iets (afkomstig) van het goddelijke* -( uiteraard verhoogde dat hun gezag )-
maar, de profeten kwamen hier`tegen in opstand, wat zij dan helaas! bekochten
met hun leven -- zelf, heeft mijn leven #drie! keer op de rol gestaan -- de eerste
keer met dat reukloze gifgas, de tweede keer 'n maand later, met een oude auto
om mij te scheppen -- die derde keer evenwel, zag men 'r gelukkig van af ....
|
NB : wij be`merkten toen nog wel, #6 maanden lang, te zijn geschaduwd ....
> dus, naast het vinden van de_waarheid, kan ook het vinden van
je ware identiteit : een moeizame weg zijn om te gaan -- anyway, persoonlijk is
mij onlangs wel zo'n #1000 jaar vakantie beloofd -- ja : daar zie ik nu echt naar
uit !! -- nochthans blijft 'r reuze veel nuttige arbeid op de plank liggen, waarvan
Jezus toch zeer graag heeft, dat zulke projecten gaan! worden uitgevoerd ....
|
NB : het LEER`gezag van Jezus herstellen, is het allergrootste project -- maar,
zo`iets moet je beslist samen met anderen doen -- immers, te`veel academische
& vermeend`wetenschappelijke kennis, ondermijnt het Evangelie -- ja, om nog
maar te zwijgen, over dat ge`praat van die leeraars waarmee hun : de gelovigen
de kerk uit preeken -- de kerk, heeft simpel nodig : apostelen & profeten ....
> overigens, zijn we nogal huiselijk ingesteld -- wij koken bvb
nog heel ouderwets, en zouden het aller`liefst, ons voedsel zelf verbouwen -- qua
waarden zijn wij erg traditioneel ... dwz : we kennen de inhoud van de bijbel zeer
goed, en proberen 'r naar te leven -- met groeiende afkeer zien wij daarom hoe de
politiek verdwaast, en de politieke elite bezig is om : totaal de_weg kwijt te raken
-( zonder de hulp van God, zouden we zelf misschien, al evenzo verdwalen ....
|
[] : van de #4 artikelen uit 't Praag der hussieten, be`amen wij d' eerste #drie >>
nl.wikipedia.org/wiki/Hussieten #de vier artikelen van Praag -- tevens, voelen wij
ons bijzonder goed thuis, tussen : charismatisch rooms`katholieke gelovigen ....
> en toch ging 'r wat fout -- herfst 2012, werd mij gevraagd, om :
secretaris te worden van onze huurders`belangen`vereniging -- vervolgens werd ik
door de leden gekozen, als : secretaris -- samen met de voorzitter plus 'n adviseur,
vormden we het bestuur -- een hopeloze taak gezien 't feit dat de directeur : Leon
Bobbe, al 't geld van de WBC (Woning'Bouw'Corporatie), over de balk gesmeten
had -- maar het allerergste kwam nog -- er moesten extra inkomsten ge`genereerd
gaan worden, om een bankroute af te wenden -- de voorzitter : Wim, nam mij *in
vertrouwen* -- wij kregen de beschikking, over zo'n schattig Dudok`huisje, aldaar
in de Lupinestraat 33, te Hilversum -- beneden, in de huiskamer, zouden wij gaan
vergaderen, enzo -- maar boven ?... kwam 'n cocaine`laboratorium -- doch omdat
die ruimte daar tekort schoot, werd 'r 'n *deur* gezaagd, naar de bovenverdieping
van 't direct aangrenzende nummer 35, wat al evenzo leeg stond, toen -- tot zover
scheen het in`orde, want het project stond onder toezicht van de_RijksRecherche,
dus was praktisch "legaal" -- en de uit te geven rantsoenen cocaine waren bestemd
voor alreeds van tevoren bepaalde categorien kwetsbare groepen, als volgt >>>
|
A : politie -(verslaafde agenten)- ivm hun schulden'problematiek ...
|
B : justitie -(bewakers+inmates)- ivm d'arbeidssituatie in de PI's ...
|
C : defensie -(verslaafde militairen)- ivm her`haalde loon_beslag ...
|
D : hoge ambtenaren (ivm : chantage'risico), tegen gunstig tarief ...
|
voorts, zou de ruwe grondstof worden aangevoerd door 't landelijke HARC`team
((( HARC = "hit and run cargo" ))) -- maar plots begin 2013, bemerkte ik, dat mijn
medebestuurders : niet! te vertrouwen waren, omdat zij over diverse zaken tegen
mij logen !? -- zo bleek, dat zij zelf al evenzo : cocaine gebruikten -- immers, dat
kan je nogal simpel herkennen : Sanelco.nl/drugstest/cocaine-symptomen-gebruik
-- daarnaast, bekroop mij 't gevoel, dat zij van`plan waren om mij te chanteren --
ja, ik moest de samenwerking stoppen -- dtg kreeg ik nog vandoen met de Kamer
van Koophandel -( nb : twee juristen die al evenzo aan de cocaine waren )- en uit
de rest van dit ware verhaal, bleek de ONmacht van : onze NL rechtspraak ....
|
PS : met de komst van de nieuwe directeur, kwam 'r gelukkig een_einde aan het
illegaal gebruik van de #2 Dudok`huisjes -- maar toen bleek, dat het binnenwerk
van beide huisjes, totaal was doordrongen van de cocaine`geur -- tevens, was er
chemisch afval in de grond geloosd -- via 'n peperdure verbouwing, moesten die
huisjes dus van de ondergang gered worden -- ja, de balans viel nadelig uit ....
> wij weten nu nog niet, hoe verstandig het zou wezen om hier in de polder te
blijven wonen ? -- immers, 'n collega van mij : droomde dat het water bij haar
in de polder, langzaam steeg -( gevolg : de mensen trokken 'r weg )- tijdens, de
vroege middeleeuwen die als periode (wetenschappelijk) samenviel met de zgn
duinkerkse transgressie_II, lag half nederland toen onder'water -- vergelijkbare
problemen, zouden zich dus weer opnieuw kunnen gaan voordoen straks -- ja,
speciaal in de Eindtijd als er geen! overheid meer is om ons te besturen, en wij
op locaal niveau : ons hachje moeten redden !? -- het enige voordeel, van zo'n
ontbrekende overheid, is dat 'r ook geen! belastingen geheven worden -- maar
de na`delen zijn helaas *overvloedig* -- misschien, gewoon afwachten ? >>
|
http://albertdelahaye.nl/?de_transgressies
http://www.noviomagus.info/transgres.htm
http://www.brucop.com/millennium/nederlands/duinkerke2
> de tijd is als een draaikolk, die alles opzuigt -- wat zal 'r
veranderen ? -- soms kan je met gewoon wat boeren`verstand, daar toch wel
iets over zeggen -( de bijbel helpt 'r bij )- zo is 'r door mij gewaarschuwd, dat :
de technologie weer teloor kan gaan, de dollar waardeloos kan worden, zo`dra
'r in de USA : een burger`oorlog uitbreekt, de euro kan gaan flippen, produktie
weer kleinschalig handwerk wordt, dat w' spoedig weer gaan leven zoals heeel
vroeger, ja dat wij zelfs weer terugkeren naar de *OERtijd* (ahw) -- immers,
veranderingen kunnen ONverwachts & razendsnel toe`slaan -- wee! ons ??
|
NB : wie gewoon goed oplet, die ziet bvb hoe men in de USA, bezig is om een
*politiek klimaat* te scheppen, wat gunstig is voor : een moord_! op presidents
kandidaat Trump -- indien geschiede, kan dit het begin worden van een burger^
oorlog, stellig bedoeld om het land in losse staten te splitsen !? -- de toren`hoge
schulden van de voormalige USA (aan de rest van de wereld), kunnen tenslotte
door deze dis'united states of america, gaan worden terugbetaald in waardeloze
dollars -( hun probleem OPgelost, maar wij hier zitten met de brokken ...!?
|
NB : de_schuld van de USA aan de rest van de wereld ( in de vorm van zowel
lening als pseudo`investering ), zou $ 42.000.000.000.000.000, bedragen !?
> anyhow ?... wij koesteren onze dromen -- bvb : zo denken
wij aan een plek, om medegelovigen te ontmoeten -- een plek, alwaar het geloof
de volle ruimte krijgt, dus niet wordt ingeperkt door zowel machthebbers als hun
"theologische" leer -- een plek, alwaar gelovigen die 't in hun eigen! kerk moeilijk
hebben, kunnen worden gevormd tot toekomstige apostelen -- immers, er heerst
algemene onkunde & onwetendheid -- men mist de gave van onderscheiding, en
men weet niet hoe je bepaalde zaken & opvattingen, kan toetsen aan de bijbel --
evenzo weet men niet, wat bvb : een apostel is !? -- ja want, een *apost`doulos*
(dat komt uit het grieks), betekent letterlijk : "weggooi_slaaf " -- immers, doulos
betekent slaaf, en bij apost mag u denken aan : compost -- deze lage! titel, werd
ooit in het jaar 037 ingesteld, om te voorlomen dat de #1e christenen, belangrijk
zouden gaan doen -- zij, moesten dus gelijk`waardig blijven, ipv 'n hierarchische
structuur op te bouwen -- oftewel zij moesten elkaar dienen, ipv be'oordeelen &
brandstapelen -- helaas, ging dat tijdens de middeleeuwen, 'n beetje fout -- maar
veel erger is, dat 'r ook na! de reformatie, nog`niet`echt geleerd is, van de fouten
uit het verleden -- en juist daar`in, moet zo'n *nieuw huis* dan verbetering gaan
brengen -- uiteraard gaat zoiets heel wat vergen : manjaren & vrouwjaren ....
> wat toch, hapert 'r aan de kerkelijke leeraars & hun leer ?
-- welnu, de_theologie bestaat overwegend, uit het zgn : na`papegaaien -- het is
zogezegd een *cultuur*, waarbij het minder gaat om wat werkelijk waarheid is,
doch bovenal om ... hoe! je 't zegt, danwel of je 'r indruk mee maakt, op zowel
(academische) collega's als ("gewone") toehoorders -- daarbij maakt men 't liefst
gebruik van de ASHERA of preekstoel, ja waarvan reeds Mozes eiste, dat deze
ONdingen : allemaal vernietigd zouden worden -( doch de mens is hardleers !!
|
NB : 'n lang verhaal kort -- onze *gestudeerden*, moeten gaan ONTstuderen --
Jezus eist dat : ze tot hun #72e verjaardag zullen gaan ONTstuderen -- wanneer
ze dat vervolgens niet doen, dan behoren ze straks niet_meer tot zijn koninkrijk
-- het is daarbij dus zaak om zoveel mogelijk ONTstudie`punten te halen -- wie
bvb : serieuze vervolging ondervindt, krijgt de meeste ONTstudie`punten, maar
ook wie dan met tegenzin ijvert, die zal heus wel slagen -- zeer raadzaam is het,
om op voet van gelijkheid, deel te nemen aan een kring van (gewone) gelovigen,
welke zich samen verdiepen in de kennis van de bijbel -- immers, deze! mensen
moeten opgroeien tot : "... de verstandigen uit het gewone volk ...", als voorzien
reeds door de profeet Daniel -- en daarbij dienen de gestudeerden, hun politieke
voet`afdruk, drastisch te verkleinen -- tenslotte zal het goed zijn te arbeiden aan
de vernietiging, van alle denk`tronen & preek`tronen -(( de #2e beeldenstorm ?
|
PS : wie NIET gaan ONTstuderen, zullen straks naderen tot 'n GESLOTEN_!
POORT -- zij zullen roepen, maar NIEMAND zal hun OPEN`doen -( helaas ?
> en ondertussen nadert 'r een grote crisis, voor degenen die
reeds hun halve leven hebben geploeterd, om maar in 'n eigen huisje te kunnen
wonen -- zij beseffen niet, hoe hun welvaart : aan een draadje bungelt -- en, op
'n zekere dag : valt_! hun bestaan -- en de banken, die willen uiteraard hun geld
terug -- immers, gedurend zo'n CRISIS daalt de markt`waarde van uw woning,
omdat ineens "iedereen" : zijn of haar bezit te KOOP aanbiedt -- dat deze crisis,
bewust is uitgelokt door de zgn *wereld verbeteraars* -( de hemel weet, wie dat
zijn ? )- is 'n wetenschap waar u weinig mee kan -- het wordt dan een zaak van
overleven, of niet ? -- want, onze gehele samenleving zal zich splitsen, in A : zij
die van de crisis profiteren & nog rijker worden, en B : zij die het onderspit del^
ven -- tenslotte breekt UTOPIA aan : 'n glorieuze wereld, gebouwd van 't bloed
zweet & tranen der gewone hardwerkende burgers -- UTOPIA is al gezien door
de oude bijbelse profeten -- maar, UTOPIA, zal slechts zeer kort bestaan ....
> bij dat korte utopia, met de herbouw van antieke paleizen,
steden, en tempels, behoort al evenzo de herbouw van de tempel te Jeruzalem
-- doch deze komt nu 's niet op die zo vermeende *tempelberg* -- nee : alwaar
ooit de tempel van Salomo stond ((( de fundamenten ervan liggen nu heden nog
onder 'n dikke laag aarde, #500 meter buiten d'oude stadsmuur ))) zal men heel
spoedig & overhaast 'n tempel bouwen, slechts omgeven met 'n palisade ....
|
zie ook > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hiddencity1.html
|
tevens > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hinnomvalley.html
|
dit bouwsel zal echter bedoeld zijn, als *de kroon* op de (gedwongen) samen^
werking tussen alle joodse & christelijke kerken in de wereld -(( muv : de kerk
van Rome ))- de her_invoering van de offerdienst echter, resulteert in de groot^
ste ramp uit de geschiedenis der mensheid, sinds de zondvloed -- een ramp die
leidt tot de Grote Verdrukking, welk tussen de #15 & #22 jaar gaat duren ....
> maar eerst gebeurt 'r nog iets vreemds -- de continenten,
beginnen plotseling weer naar elkaar toe te schuiven -- zelfs in een tempo, wat
"onwetenschappelijk" hoog is -- want, als gevolg van de onrust in de aardkorst,
ontstaan 'r overal aardbevingen, en doet zich vulkaniteit voor op plekken waar
men dacht dat dit niet`meer zou kunnen gebeuren -- de profeet Jo'el, voorzag :
"... bloed (= lava), vuur, en rookzuilen ...", als 't einde van utopia, en als korte
adempauze, tot het begin van die Grote Verdrukking -- de vulkaniteit zal zelfs
de zon & de maan, enige tijd verduisteren -- het schuiven der continenten, zal
vervolgens in hoog tempo doorgaan -- tevens zijn 'r gerede aanwijzingen dat 't
magnetisch veld van onze aarde, zich zal gaan OMpolen ((( noord wordt zuid
& zuid wordt noord ))) -- daarna evenwel, begint die Grote Verdrukking >>
NB : een vaak gehoorde roep, als die over *de grote verdrukking*, welk twee
keer drie'enhalf [=zeven] jaar zou gaan duren, komt niet uit de Bijbel, maar uit
de Koran -((( de Bijbel spreekt immers van : tussen de #15 & de #22 jaar ....
> eerst, zal 'n legermacht van *vreemdelingen*, onze
planeet aarde : veranderen in een OPEN GRAF -- en daarna zal zich de super^
christus gaan openbaren aan de (resterende) mensheid -- zijn voorkeur echter,
gaat niet uit naar de_mensen (of : humanisten), doch wel naar de_christenen --
spoedig bouwt hij de grote nieuwe tempel, op de berg Ebal-("Sion"), en evenzo
de grote nieuwe superstad, in de heuvels van Samaria -- wonderwel, wil 't niet
vlotten tussen hemzelf & de christenen -- dwz : wel met hun leiders, maar niet
met de gewone brave & eenvoudige christenen -( hun verzet groeit met de`dag
)- tevens, vinden er ONvoorstelbare gebeurtenissen plaats, ja zodanig dat zelfs
d' meest verstokte atheist, welhaast zou moeten! gaan *geloven* ? -- tenslotte
gaat het grote superwereldrijk, definitief ten`onder -(( zie : de Apokalyps ....
|
[ misverstand > "... SION is een BERG, ver in het NOORDEN ..."-[Psalm_48]
-- in de oudheid was 't normaal, indien steden verplaatst & vergroot werden --
na de verplaatsing//vergroting, behield zo'n stad, de oorspronkelijke naam -- 't
verplaatste//vergrote Jeruzalem, heet dus straks gewoon weer Jeruzalem! -( de
term "Sion" in de bijbel, duidt op 't Jeruzalem, wat verplaatst & vergroot is ....
|
NB : frappant is wel, dat de_ondergang van het grote superwereldrijk, ooit al
voorzien is, door de profeet Daniel -(( tijdens de babylonische ballingschap ))-
als`eerder, aanschouwde hij, de openbaring van de_*superheiligen* : "... dan,
zullen de allerhoogste heiligen, het koningschap ontvangen ..." -- maar Daniel
werd van hun aanblik : kots`misselijk !! -(( wie, zijn deze mensen werkelijk ?
> al voordat het Vrederijk begint, zijn de continenten
reeds tot #een! geheel aan elkaar gegroeid -- geheel nieuwe landschappen zijn
'r ontstaan, binnen een al evenzo drastisch gewijzigde *landkaart* -- de aarde,
zal voedsel geven, aan een ieder welk daar leeft & woont -- mensen & dieren,
leven met elkaar in_vrede, dus : vegetarisch !! -( u mag nog wel : vis eten )- 'r
zal dan, wanneer het eindelijk zover is : geen oorlog meer zijn, geen moeite &
zorgen, geen ziekte noch gebrek, geen politici noch leugenaars -- de gelovigen
krijgen tot taak, om de ganse aarde te besturen -( 't gaat #1000 jaar goed ....
|
alleen ?... waar is Jezus ? -- terwijl al`eerder daar`voor, de superchristus zich
met geweld openbaarde aan de mensheid, trekt Jezus zich terug op de achter^
grond -- simpel : Hij doet alles precies anders -- Hij zorgt voor : VREDE ....
|
'n aardig detail, zijn de zgn : "... witte tronen ..." -( die kunnen ook transparant
zijn )- welke overal opgesteld worden -- wie zich terkort`gedaan voelt, gaat op
zo'n troon zitten, en weet vervolgens precies : hoe & wat 'r echt hapert ....
|
NB : het #1000`jarig Vrederijk straks, wordt een soort van : *matriarchaat* --
immers : "... de vrouw, zal de man omvangen ...", voorzag de profeet Jeremia
-( dus, de vrouwen mogen het leven organiseren )- verder is 'r nog`niet zoveel
bekend, behalve dat de gehele aarde, 'n paradijs`achtig landschap krijgt ....
!!... maar zo`ver zijn we nog niet -- maar, zo`ver zijn we : helaas nog niet ...!!
> voorlopig helaas, moet de mensheid maar zien hoe zij uit^
komt, met : onrecht & geweld, oorlog & dreiging, rampen & epidemie'en, met
alles wat levens vernietigt danwel inkort -- maar, voor de gelovigen, is dit juist
een absolute uitdaging -- zowel een uitdaging, om wat voor anderen te gaan be^
tekenen door die anderen te helpen, alsook om daarmee zelf vooruit te komen
-- want de gelovigen ( hier anders dan *kerkmensen* ), kunnen zich opwerken
tot de toekomstige nieuwe bestuurslaag : "... een koninklijk priesterschap, een
uitverkoren geslacht ...", volgens Petrus -- maar wie deze uitdaging accepteert,
moet wel gaan rekenen, met zgn : *examen momenten* -- daarbij kan het bvb
gebeuren, dat : Jezus, de gedaante aanneemt van 'n miskende & veroordeelde,
en u_! voor DE lastige keuze staat, om die ander, een beker koud water aan te
reiken -((( wat doet u ?? )))- ja, elk kind weet het goede antwoord -- echter wie
meent hoog te staan door die ander te min`achten : zakt voor zijn examen !! --
doch, rechtvaardigen zullen gaan behoren, tot die nieuwe koningen & priesters
-(( ja, slechts apostelen & profeten, kunnen dit Evangelie goed uitleggen ....
> als 'r zijn, die je 't zeker niet hoeft uit te leggen, dan bevinden
deze zich, binnen : het zgn *religieus humanisme* -- onze brave VM`ers gaan!
voor deze : uitverkoren heilige natie, met haar koninklijk priesterschap -- ener^
zijds is dat heel goed ambitieus, om straks tot de nieuwe bestuurslaag te willen
gaan behoren -- anderzijds, moet je je afvragen, of hun gekozen WEG, tot dat
be`oogde doel leidt ? -- zeker wanneer je ziet hoe 't religieus humanisme [RH],
zich heeft verbreed, tot : 'n grote & machtige beweging, waarbinnen ook onze
brave VM`ers, niet langer in`staat zullen blijken, om hun eigen koers uit te zet^
ten !? -( en toch is de profeet Jesaja, uiterst begripvol inzake hun streven >>
|
[] "... hij, die in gerechtigheid wandelt, en oprecht spreekt -- die, gewin door
afpersing verkregen, versmaadt -- die zijn handen weerhoudt om 'n geschenk
aan te nemen, z'n oor toestopt, om niet naar een moord`plan te horen, en z'n
ogen toesluit om 't slechte niet aan te zien -- die zal op hoogten wonen : rots^
kastelen zullen z'n burcht wezen, z'n brood is gewis, z'n water verzekerd ..."
> doch ?... wanneer wij mensen elkaar, zowel gaan voor^
selecteren als uit`verkiezen, dan laat zich simpel raden, wat 't resultaat is ? --
en juist daarom doet God het anders : Hij brengt mensen onder uiterst zware
omstandigheden, zodanig dat ... het aller`beste uit deze mensen te`voorschijn
gaat komen !! -- niet politici, noch academici, maar uit 't gewone volk komen
(( gedurend de eindtijd )), te`voorschijn : zij die ons straks gaan besturen -- de
profeet Daniel, voorzag : "... de verstandigen onder het (gewone) volk, zullen
velen tot inzicht brengen [...] de verstandigen zullen stralen als het uitspansel,
en die velen tot rechtvaardigheid hebben gebracht, als de sterren voor eeuwig
& altijd ..." -( aan hun zal niemand twijfelen, of dit wel de juiste waren ....
> evenwel, behoort bij een levend geloof, ook de juiste
kennis van sommige zaken, die de afgelopen tijd : te`veel waren overgelaten
aan *iets*, wat men wel "wetenschap" noemde, maar 't beslist niet was noch
is -- het gaat hier bvb, om : fantasie`volle beweringen, als zouden toentertijd,
de christenen hebben geloofd, in ... een platte aarde !? -- maw : dan zou bvb
Columbus, met z'n schepen over de rand van de aarde hebben kunnen gaan,
om vervolgens in de (onpeilbare) diepte te storten ? -- atheistische schrijvers
alsook atheistische universiteiten, waren sinds 't tijdperk van de "verlichting",
bezig om het christelijk geloof te downgraden -(( wat_? is nu echt waar >>
> omstreeks het jaar 1230, publiceerde
de engelse geleerde Johannes de Sacrobosco, z'n toen`nog handgeschreven
boek : *Tractatus de Sphaera Mundi* (( "de Ronde Aarde" )) -- de tekening
in de gedrukte versie uit 1475, laat ons goed zien waarom bij verplaatsing :
dingen achter de horizon verdwijnen -- immers : DE AARDE IS ROND_!!
-- kortom : reizigers & zeelieden wisten dat -(dus ja`ook de Paus)- en toch
werd aan universiteiten (schaamteloos), iets geheel anders ge`roepen ....
> virussen & bacterien, zijn een regelrechte bedreiging
voor onze hedendaagse moderne beschaving -- maar, nog veel gevaarlijker
is het gebrek aan inzicht bij onze medische stand -- want, bvb gedurend de
EHEC`affaire, gingen duitse artsen net zo lang door met 't fout behandelen
van hun patienten, tot deze patienten niet`meer te genezen waren -- terwijl,
bvb franse artsen hun patienten : *allicine* toedienden (dat is de werkzame
stof uit rouwe knoflook), waarbij reeds na enkele dagen, genezing optrad --
daarentegen, de oppermachtige medische industrie : verlangt dat artsen zich
beperken tot het gebruik van uitsluitend hun! produkten -- produkten, welk
soms niet`genezend, maar juist schadelijk zijn -( nb : denk aan verslavende
*antidepressiva*, of de vele giftige! vaccinaties )- gelukkig evenwel zijn we
bij ons thuis, aardig goed op de hoogte -- wij weten, dat jaarlijks vele #tien^
duizenden patienten in ziekenhuizen onnodig sterven -- men weigert om 'n
ouderwets middel te gebruiken, dat vroeger : 'n gewoon medicijn was ....
> het is simpel, en wij maken 't zelf : colloidaal zilver !!
-- dwz : 'n oplossing van nano`deeltjes zilver, in water -- wij mensen welnu,
bestaan voor #2% uit bacterien, welke 'r meestal zijn om ons voedsel te ver^
teren -- de praktijk wil, dat de nano`zilver`deeltjes, bovenal : de schadelijke
bacterien, schimmels & virussen doden -- ons lichaam weet, welke microbe
nuttig is, en zal die beschermen, doch schadelijke! microben, beschermt ons
lichaam uiteraard niet -- toen ik kort geleden bij 't tuinieren, m'zelf verwond
had, volgde : 'n snelle tethanus`reactie -(( ooit, doods'oorzaak nummer #1 ))-
doch na inname van zilver, was de tethanus weer vlot verdwenen -- wij zijn
colloidaal zilver gaan gebruiken, toen ik via de beet van 'n teek, besmet was
geraakt met borellia, en ik 'r weinig voor voelde, om elk jaar zo'n antibiotica
kuur te halen bij onze huisarts -- nu gebruiken wij dagelijks, colloidaal zilver
-- ook in de keuken, alwaar wij 'r bvb de rucola mee ontsmetten -- 'n ander
geschikt voorbeeld, is de uitbraak van Q`koorts ... A : de geiten zouden niet
ziek geworden zijn, en B : mensen niet chronisch ziek & arbeidsongeschikt,
bij preventieve toepassing van colloidaal zilver -( wij adviseren derhalve om
niet te luisteren naar de foute voorlichting vanuit de overheid -- ja denk zelf
goed na, en neem uw eigen beslissingen -( 'n zaak van leven, of dood ...?
> "... het slechten van BOLWERKen : opdat wij de_REDE^
neringen, en elke SCHANS die opgeworpen wordt tegen de KENNIS van God,
slechten -- en ieder bedenksel, als krijgsgevangene wegvoeren ..." -- de apostel
Paulus, voorzag indertijd al, hoe *de_reformatie* ernstig uit de hand zou lopen
-- want in het jaar 1618 veranderde *de_reformatie*, van een in`aanvang open
volksbeweging, naar een versteend staatsmonopolie -- door de leer van Calvijn,
ontstond het *hyper calvinisme*, wat strijd voerde tegen het *arminianisme* --
dat *arminianisme* -( als iets, wat domweg niet bestaat )- werd toegeschreven,
aan de zgn *remonstranten*, welke niet`anders dachten over het geloof, doch :
men had 'n (vermeende) "vijand" nodig, om zich sterk te kunnen maken -- hier^
achter verschool zich echter de morele nederlaag van onze moedige geuzen die
samen met de turken waren uitgevaren tegen *de heilige [RK] vloot* (( Zeeslag
bij Lepanto, 1571 )), en daarbij "oh schande" : deze strijd hadden verloren !!
|
heden nu, binnen dat reformatorisch`theologische bolwerk, heerst : het *hyper^
calvinisme* -( plus daarbuiten, het *neo_calvinisme* )- op de hoge muren, ziet 
men de *kanonnen van de_REDE*, gericht staan, op de "boze" buitenwereld --
van mij evenwel hebben ze niks te duchten, want ik weet, dat hun verandering
van_binnenuit moet gaan komen -- nee, hoogstens help ik medegelovigen om : 
vrij te komen uit dat (verstikkende) *neo_calvinisme*, en dat is dus al moeilijk
genoeg -- gelukkig, groeien er telkens meer door naar de *bijbelse_orthodoxie*
-- dwz : men keert (ahw) terug naar de oude bronnen, en dat is dus de bijbelse
schrift, als beginsel & uitgangspunt, bij het geloofs`denken -- van zulke mede^
gelovigen, heb ik 'r diverse ontmoet, via zowel : het EWv als de KCV ....
> een ONgeestelijk & tyranniek christendom, ging eeuwen`lang,
nogal slordig om met fundamentele bepalingen betreft de christelijke levensstijl
-- immers, de gelovigen mogen wel : vlees eten, echter daar zijn van godswege
wat regels aan verbonden -- het #1e principe luidt : "... slacht en! eet ..." -- dat
betekent, dat men het vlees van een zojuist geslacht dier, nog diezelfde dag zal
eten, doch daar`na niet`meer -- de apostelen uit het jaar 037, refereerden daar^
mee, aan de spijswetten van Mozes : "... gij zult daarvan niets overlaten tot de
morgen -- wat ervan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden
..." -- het #2e principe luidt, dat men (nog afgezien van heidendom en hoererij)
: "... zich zal hebben te onthouden, van BLOED en het VERPAKTE ..." -- dit
refereert [A] : aan het al`oude voorschrift, om geen! bloed te consumeren -- en
[B] : alweer dat verbod, om geen! vlees te eten, van een dier, wat het`zij daags
tevoren hetzij nog veel eerder al, geslacht is geweest -- want ook in 't jaar 037,
wist men van vleesproducten die : gezouten danwel gerookt, of op nog andere
wijze geconserveerd waren, plus nog eens voor de handel : VERPAKT, doch
de israelieten mochten dat, vanwege hun spijswetten, daarom niet eten ...!!
|
NB : *het VERPAKTE*, is hier dus 'n verbeterde vertaling -- overigens, kan
't griekse *pnik'tos*, in_origine beduiden dat voedsel-(vlees) "bewerkt" is ....
|
PS : 't probleem helaas is nu, dat diverse *bijbel vertalingen*, op onderdelen 
corrupt zijn -- sommige fouten, dateren nog, uit de (latijnse) Vulgaat`bijbel --
maar andere vertaal`fouten, duiden op de politieke voorkeur van de moderne
vertaler, die graag preekt, vanaf diens : ASHERA (= preekstoel), of zoals hier
in dit geval, graag z'n buik vult, met wat men "lekker" vindt !? -- in de meeste
vertalingen zet men 't griekse pnik'tos, over als : "het verstikte", ja zodat men
lekker kan door`eten, zonder! acht te geven op de geldige regels, die ooit van
godswege zijn ingesteld voor : ons! geestelijke welzijn -- het resultaat is : een
ONgeestelijk christendom, onder de tyrannie van, haar zelf`gekozen leeraars
-(( ja`zeker, zullen de apostelen & profeten : deze fout gaan corrigeren ....
............................................................................................
< w o r d t - v e r v o l g t >

't is nog niet compleet af, dus kom nog 's terug svp ?... of .Hero@ision.nl
za 14 jan 2017
>
--
Powered by : *Jip & Janneke* Style