de"CV" van Hero de Jong

[ hoe m'n leven ooit slecht begon, maar later toch
uiterst waardevol plus zeer nuttig bleek te wezen ]

CV = Curriculum Vitae ( 'n levensbeschrijving )
> het is heus niet, omdat ik straks wel 'ns *oud* zou kunnen gaan
worden, of misschien zelfs, met een stok zou gaan lopen -- nee, het is om u duidelijk
te maken, dat : een leven wat 'r menselijkerwijs als "mislukt" uitziet, vanuit de hemel
bezien, als *de WEG omhoog* kan worden beschouwd -- toegegeven, zowel ik`zelf
als velen in mijn familie, zijn ahw geboren in het dal der mislukking -- ja, de wanden
van dit dal waren steil, en de weg eruit zeer lang & moeizaam -- doch 't alles diende,
om mij als *verstandige uit het volk*, te vormen tot een dienstknecht van God ....
> de juiste rede, van het waarom nu publiceren, is de komende
teloorgang van de moderne technologie -- immers, DE wereld (om ons heen), gaat
meer & meer op *een gekkenhuis* gelijken -- waarbij vooral gedoeld, op degenen 
die menen, dat : alleen_zij in`staat zouden wezen, om DE wereld goed te besturen
-- de bijbel evenwel laat weten, dat zij allemaal zullen struikelen !! -- en in hun val
nemen zij helaas, de moderne technologie, in hun eigen ondergang mee -- kortom,
dan zullen wij weer rijden op 'n ezel, plus lezen bij het licht van de olielamp ....
> kort na de #2e wereldoorlog, was 'k er -- 'k was er wel, maar
beschouwde dat toen nog niet als een voorrecht -- mijn ouders ( eenvoudige mensen ),
waren religieus ontspoord -- ze behoorden toen tot 'n *apostolische* kerk, echter zij
maakten ook allerlei vreemde uitstapjes naar alternatieve denkwijzen -- aldaar, liepen
zij achter diverse goeroes aan -- zeer logisch, omdat niemand : enig antwoord op hun
diepe vragen had -- tevens, was de gezondheid van m'n moeder uiterst zwak -- mijn
oude pa : was ooit mentaal geknakt, reeds tijdens & door de #1e wereldoorlog ....
> hoe was 't ooit begonnen ? -- mijn opa, was aannemer in de
bouw -- vlak voor 't begin van de #1e wereldoorlog, bouwde hij stationnetjes aan de
spoorlijn naar Maastricht -(( je herkent ze direct, want bijna alles wat m'n opa heeft
gebouwd, staat nu op de monumenten lijst ))- de rijksbouwmeester : Daniel Knuttel,
werd toen zijn vriend -- vervolgens vroeg Knuttel, of mijn opa ""een geveltje"" wilde
doen, in de Stationsstraat 60 te Maastricht -- opa, haalde zijn gezin naar Maastricht,
en begon aan het project van z'n leven -((( het eindresultaat ervan, ziet u daar >>
  > Politiebureau & Postkantoor, Stationsstraat 60, Maastricht
NB : gegevens omtrent de bouw & herbouw, zijn hopeloos incompleet & onjuist
-- zeker van dit object, hadden die gegevens nog volledig bewaard moeten zijn !?
-(( van 't tegelijkertijd gebouwde Statenstraat 4, zijn die gegevens er nog`wel ....
mijn pa, toen nog een scholier, genoot van Maastricht, en had de mooiste tijd van
z'n leven -- opa, maakte zelf de tekeningen, timmerde het houtwerk, en had #twee
metselaars in dienst -- vanaf de bovenste steiger (( het torentje )) keek je toen nog
uit over Belgie -- hoe 't oorspronkelijke gebouw 'r ooit uitzag weet niemand meer,
maar terwijl alle gebruikers (( de politie, posterijen & woning huurders )) gewoon
op hun plek bleven, moest de buitenkant herbouwd -- helaas kwamen er flink wat
gebreken aan het licht, zodanig dat : het veel goedkoper was geweest, om de boel
eerst compleet te slopen, plus daarna weer geheel nieuw op te bouwen !? -- maar,
Knuttel (( die zelf 't pompeuze hoofdpostkantoor bouwde, aan de Statenstraat 4 ))
had plechtig beloofd te tekenen, voor de forse! overschrijdingen, bij de renovatie
van Stationsstraat 60 -- doch in dat jaar 1914, sloeg het onheil dubbel toe ....
> vanaf 't torentje, kon je de rookpluimen van de granaten
zien (in Belgie) -- mijn pa toen, zoog alle berichten over die absurde oorlog, heel
diep in zich op, en werd er compleet door overheerst -- dtg zou hij zakken, voor
z'n diploma bouwkunde -( hij werd naderhand, een verbitterd mens )- en de twee
metselaars, zij wilden loonsverhoging, en klaagden zo`eind 1914, dat : "de kogels
hun om de oren floten" -((( berucht in die tijd was het verhaal van de bouwvakker
die met een biljet van #10 gulden, z'n sigaar aanstak )))- ondertussen, had Knuttel
ook`zelf flink overschreden, bij de bouw van z'n pompeuze hoofdpostkantoor, en
om z'n eigen carriere te redden, sprak hij met de wethouders af, dat hij : niet! zou
tekenen voor de overschrijdingen van mijn opa -- en als Stationsstraat 60, in 1915
gereed komt, is opa : ineens niet welkom bij de feestelijke opening -- want, er zou
zomaar een *conflict* zijn !? -- m'n opa verhuisde terug naar Amsterdam -- maar,
de twee metselaars die zoveel kogels hadden horen fluiten (??), nam hij als getuige
mee -- de rechters in Amsterdam, die deze #1e wereldoorlog via de krant gevolgd
hadden, wisten gelukkig weinig van ballistiek -- de advocaat van Maastricht, zeker
wel, doch deze was gesignaleerd in de rosse buurt, en verscheen niet op de zitting
-- met de metselaars als oorlogs`getuige, eiste m'n opa toen 40.000 gulden wegens
oorlogs`gevaar -- de rechters gaven 'm gelijk waarna 't faillissement was afgewend
-- helaas, boze wethouders in Maastricht, vernietigden elk stukje papier waarop de
naam van De Jong zich bevond, ook de bouwtekeningen, ja zelfs de gegevens, uit
de burgerlijke stand (waar 't gezin woonde), waardoor de bouw_historie verloren!
ging -- evenzo kwam 't nooit meer goed, tussen mijn opa en Daniel Knuttel ....
mijn precieze afstamming ?... ja de hemel weet het !! -- maar, 't
werd mij zo in de loop der tijd duidelijk, dat ik via de hugenoten, afstam van de
katharen -- plus, als geboren amsterdammer, ook 'n beetje van de noormannen ?
-(( de katharen, zij waren erg naief & eigenwijs, de noormannen nieuwsgierig ))-
evenwel, had opa het te`hoog in z'n bol -- want, als later mijn pa thuiskomt, met
het meisje wat dus mijn moeder zou worden, werd zij door opa verworpen -- pa
trouwde toch met haar, echter de gevolgen waren desastreus : m'n zus werd ziek
en m'n broer opstandig -- ik`zelf als 't na`komertje, werd atheistisch opgevoed --
ja, op m'n 14e jaar, beschikte ik over een atheistische verklaring, waarmee ik op
de universiteit van Moskou, de #1e prijs had kunnen winnen !? -( begrijpt u ? )-
mij werd helaas, maar weinig! opleiding vergund, en ik bracht vele jaren door, in
armoede -- voorbeeld : wandelt u zonder geld, van 't Stadionplein in Amsterdam,
naar de Albert_Cuyp markt -- probeer aldaar 'n kilo rotte bananen te krijgen van
de kooplieden, of keer alsnog met 'n lege maag retour -- onder gunstiger omstan^
digheden, zou ik hebben gestudeerd, voor vulkanoloog -( een beroep, dat precies
bij mij past )- voor theologie, zou ik zeker`niet gegaan zijn, want van_nature ben
ik niet religieus of godsdienstig -- ik dacht : God wil slechts met gelovige mensen
van doen hebben -- maar in werkelijkheid, zoekt God naar mensen die wat doen
-- mensen, die wat willen doen voor Zijn goede zaak, en die gefixeerd wezen, op
wat : Hij zegt & Hij wil -(( dus niet op wat de_mensen 'r van maken ))- derhalve
ontging mij, dat : God reeds invloed uitoefende op m'n bescheiden leventje ....
> het gebeurde toen ik #5 jaar oud was -- ik droomde dat
ik met m'n kameraadjes speelde -- ineens kwam 'r uit de richting van Schiphol,
een rode lucht opzetten -- het was ahw *een deken van vuur*, welk langzaam
over Amsterdam heen`schoof -- onder deze vuurdeken, was de_DOOD -- m'n
kameraadjes, vluchten terstond hun huizen in, maar ik stond vast aan de grond
-- ik moest het weerstaan, 'r evenwel niet in onder`gaan -- zulke visioenen gaan
nooit & te nimmer weg uit je geheugen -- deze was dus ahw mijn #1e roepings^
visioen -- kort hierna, volgden nog twee Kafka`achtige dromen betreft de grote
verdrukking als waarvoor de bijbel reeds #1000'en jaren geleden waarschuwde
-- later, volgde nog een droom waaruit bleek dat wij mensen weer zullen terug^
keren naar *de Oertijd* ahw, en wij ook weer het hapje zullen zijn, van grote
dieren op aarde -( nog later, bleek 't allemaal reeds in de bijbel te staan ....
> professor Kuitert, leert dat : "God", een denkconstructie
van de mensen zelf zou wezen -- wat mij toen opviel -(( 'k was #14 ))- was dat
de kerkmensen : hun innerlijk projecteren tegen het scherm van de verbeelding
-- en 't resultaat hiervan, zeg maar hun (uitvergrote) super_EGO, dat! noemen 
zij dan : "God" ? -- ja soms, keurde *het* hun gedrag af, en soms keurde *het*
hun [wan]-gedrag juist goed -((( in de bijbel, wordt deze constructie : de_BA'AL
genoemd )))- uiteraard, had ik zo m'n twijfels of deze benadering wel juist was
-- en pas zeker werd ik toen plots op m'n #20e : de echte God, een boodschap
voor mij had -- deze luidde dat : het leven waar`naar ik verlangde, mij dus niet
gegeven zou zijn !? -( zogezegd, 'n zware dobber )- uiteraard, waren er genoeg
verstandige christenen bij wie ik mij had kunnen aansluiten, reeds toen -- maar
zowel de kathaar als de noorman in mij, verlangden een serieuze uitdaging -- 't
zou helaas niet vlotten -- mijn leven werd 'n zoektocht naar de_waarheid ....
> met de meisjes, vlotte het zeker niet -- en na 'n poosje alles! te
hebben verprutst wat een mens zo`al kan verprutsen, besloot ik mijn *weg* te
veranderen -- het gebeurde toen ik op een winterse avond terugkwam van een
bezoek aan vrienden -- de anders zo drukke weg, was vreemd stil -- plotseling
staken de bomen aan de linkerkant : de weg over !!! -( 'k was toch nuchter ? )-
ik remde optijd, maar verloor de controle, en stond ineens achterstevoren -- ja
mijn weg had zich omgekeerd -(( overigens, het ijzelde ))- de oosterse filosofie
leert derhalve, dat onze weg zich moet omkeren -- de bijbel daarentegen, zegt
wij onszelf moeten be_keren, om daarna een andere levensweg te gaan ....
> in Amersfoort, sloot ik mij voor het eerst aan, bij een
groep actieve christenen -- zij hadden 'n uitdagende! geestelijke leer -- hoewel
zij gewoon een ruimte huurden, vormden zij : een *kathedraal aan gedachten*
-- de eerste tijd daar, heb ik vooral goed geluisterd, naar wat anderen-( de zgn
"leiders" ) te zeggen hadden -- vervolgens ging ik zelf, de bijbel zowel lezen als
bestuderen -- daarbij ontdekte ik zaken, die onbekend waren bij de leiders, en
ook feiten welke hun leer tegenspraken -- maar voorlopig hield ik mij gewoon
bezig met alles wat goed was voor mijn eigen herstel & geloofs`opbouw ....
> een belangrijk moment, was DE_dag, waarop ik mij
liet dopen -- niet een handje water uit zo'n schaaltje, maar bijbels kopje onder
-(( het was de belangrijkste & verstandigste beslissing uit mijn gehele leven ))-
en daarna, gebeurde het wonder : Jezus begon toen, met mij te communiceren
-- langzaam maar zeker, groeide er een verstandhouding tussen ons -- terstond
vroeg ik Hem : ""geef mij maar wat te doen !?"" -- en zo geschiedde, immers 't
bleek wel, dat ik dus nog prima : een flink stuk opvoeding kon gebruiken ....
|
PS : ja wie de_waarheid blijft zoeken, komt tenslotte altijd uit bij : Jezus ....
> zo ?... zo, ziet Jezus 'r in werkelijkheid, dus niet uit !! --
want zulke afbeeldingen, zeggen alles over de kunstenaar, doch helemaal niks
over hoe Jezus echt is, noch over diens uiterlijke verschijning -- en toch zijn 'r
gelovigen, die Hem wel persoonlijk ontmoet hebben, of 'm zagen in 'n visioen,
danwel in 'n droom -- slechts een! gelovige ken ik, die soms engelen ziet, of ...
ook wel 's met hun praat, doch dat is 'n uitzondering -- maar, Jezus is zoals de
apostelen Hem beschrijven, in hun evangelie`geschriften -- Hij investeert graag
in gelovigen welke vooruitkijken naar Zijn #1000`jarig Vrederijk -- immers wij
naderen nu de Eind_tijd : een spannende tijd, welk zo tussen de #15 en de #22
jaar gaat duren (( volgens de bijbel )) en waarin dus alles gaat veranderen ....
> en zodra wij in de Eindtijd zijn aangeland, dan kunnen de 
gelovigen niet`meer functioneren zonder : de charismatische gaven -- zegmaar,
een stukje bovenmenselijke *intelligentie*, welke uitstijgt boven de kennis van
alle geleerden op aarde -- want, die geestelijke gaven komen immers uit God --
nadeel kan soms zijn dat jouw mening gaat verschillen met die van de grote ge^
leerden & kerkvorsten -- ja dan is het zaak, om net als Luther, te zeggen : "hier
sta ik ?... ik kan niet anders !!" -- bij mij ontpopte zich, dat ik hoogbegaafd ben
als`gevolg van de vervulling met de charismatische gaven -- doch hoogbegaafd
zijn, heeft soms meer na`delen dan voor`delen -( CHooCHem. )- het voordeel
is, dat je meer begrijpt -- je gave groeit sneller, en je kan spoedig *uit de kast*
komen als 'n gelovige met een open_ambt -- bijvoorbeeld, als : profeet ....
> omdat Jezus alle lauwheid & halfheid echt zat is, is
Hij begonnen, met DE afbraak van (traditionele) kerken zoals : de protestantse
kerk in Nederland -- per jaar, haalt Hij 'r zo'n #144.000 zielen uit weg -- ja Hij
wil dat men daar gaat luisteren naar zijn apostelen & profeten -- die waren 'r al
tijdens de vroege reformatie, doch zij werden uitgeschakeld tijdens de coup uit
het jaar 1618 -- zij waren 'r opnieuw gedurend de bloeitijd der oefenaars, doch
ze zijn in het jaar 1900 : uit de kerk gegooid !! -- evenwel volgens de geschied^
vervalsers aan de universiteiten, zou dit om onbelangrijke bijzaken gaan ....
> nogmaals een *roepings visioen* !? -- was kort na m'n 
bekering, dat ik droomde van het bezoek aan 'n nieuwe pas`afgebouwde kerk
-- samen met Jezus, liepen wij via het middenpad, tussen de kerkbanken door
-( nb : terstond, herkende ik Jezus niet, want Hij deed zich voor als 'n gewone
vriend, daar mijn volle aandacht op dat moment moest uitgaan, naar alles wat
ik er zou ervaren )- eerst viel mij op, dat de muren waren gebouwd, van reus^
achtige blokken bruin erts -- ramen, ontbraken -- en toen zag ik : *iets als een
reusachtig orgel* -- het was anders : inplaats van luchtpijpen, bevatte dit orgel 
slechts #3 grote tril`elementen, die 'n gruwelijk & dreunend geluid konden ver^
oorzaken -- de uiterst beklemmende atmosfeer, in deze grote kerkruimte, was 
als gelijk aan die uit de Voortijd -( de tijd der grote reptielen, welke eindigde in
de zondvloed )- 't lithurgisch centrum werd bepaald, door 'n enorm wandkleed
met daarop afgebeeld : enkele voortijdwezens, die primitief & stoer : leenhulde
brachten aan 'n figuur op 'n troon -- maar juist als ik het figuur op de troon wil
bekijken, werd 't zichtbeeld geblokkeerd -( nb : blijkbaar mocht ik 't niet weten
wie het was die op deze troon zat ? )- toen stopte de droom -- zeker, betrof dit
droombeeld : de naderende grote verdrukking, in de nu komende Eindtijd ....
> tot op de dag van mijn bekering -( 'k was toen #32 jaar
oud )- heeft de gedachte mij achtervolgd -- dwz : *het op de verkeerde planeet
geboren zijn* ? -- dat ging gelukkig over, door het lezen van de bijbel -- echter
tijdens het lezen van de bijbel, bleek dat 'r in de hebreeuws/griekse grondtekst,
soms iets totaal anders bedoeld werd, dan wat de geleerde vertalers 'r van had^
den gemaakt, op hun manier -- ja, men heeft mij geprobeerd *dom* te houden,
met de boodschap dat : 'r buiten de aarde geen vorm van leven zou zijn ? -- en
dat nu, spreekt de bijbel wonderwel tegen -- de sterkste aanwijzing dat 'r zeker
wel enige vorm van leven, buiten onze aarde is -( maar niet DE enige )- staat in
het bijbel`boek Openbaring (de Apokalyps) -- het handelt hier namelijk om een
der allergrootste mysteries -- immers : de *therion* ('t wezen), uit de *abussos*
(onpeilbare diepte), zal naar onze aarde komen, om deze te gaan besturen -- de
mensen, zullen zich in`aanvang wel, hiertegen verzetten, maar zonder succes -(
nb : zulke onpeilbare dieptes bestaan niet op onze aarde, doch uitsluitend in het 
heelal )- het wezen, zal met z'n krijgsmacht : de aard`bewoners flink uitdunnen,
alsook zijn tempel bouwen, om daar zelf in te gaan wonen -( dit alles schijnt nu 
bedoeld om de christen`gelovigen op de proef te stellen, dwz : of hun werkelijk
geloven wat ze roepen te geloven ? )- want deze periode van grote verdrukking,
zit bovenal vol_met verleidingen -- je kan je schatrijk stelen, door je medemens 
tekort te doen -- maar je kan ook alles achterlaten, en je aansluiten bij : een van 
de vele christelijke communities, welke totaal *self supporting* zijn -- dergelijke
communities, waar men samen leeft & werkt, redden het dan, ja zelfs met zo'n! 
groot succes, dat ze het leven op onze aarde, gaan herstellen -- daarentegen, die
vreemdelingen afkomstig van de verkeerde planeet, zij gaan hier ten'onder -- dit
is een groot mysterie, wat wij straks in de Eindtijd, zullen ontraadseld zien ....
> na enige jaren te hebben vertoefd, tussen die geloofsgenoten
in Amersfoort, veranderde de atmosfeer daar plotseling -- immers, het gedrag van
de zgn "leiders" ((( in de bijbel ook wel als *bokken* aangeduid ))), bleek daar niet
te rijmen met hun bijbelse roeping -( ja tenminste #1tje van hun, paste de titel van
dekhengst )- doch het meest geschokt, was ik door het optreden van de evangelist
Peter Bronsveld -- gedurend z'n preek riep hij uit : ""kijk naar ons leiders !?... dan
zie je Christus !!"" -- kortom helaas, 't was niet zichtbaar -- mij werd nu duidelijk,
dat dit maar een tijdelijke leerschool was -- mijn weg vervolgde zich elders ....
|
PS : onze *dekhengst* is naderhand uit zijn kerk gegooid -- en de evangelist Peter 
Bronsveld, stierf later 'n gruwelijke dood -[ moet gerechtigheid 'r zijn ? ( ja//nee?)
> toen, de baptisten in Huizen, waren ronduit een kwelling 
-- dat kwam, door de ouderling die daar DE_baas was -- formeel, smokkelde hij
bijbels naar Rusland -- doch informeel, smokkelde hij ook ... industrie`geheimen
naar Rusland -- maar z'n opdrachtgever, was een geheimzinnige organisatie in de
USA -- langzaam drong tot mij door dat de (gestolen) industrie`geheimen dus via 
Rusland, in de USA terechtkomen -( want : ex_KGB`ers, die waren *verweesd*,
na het uiteen`vallen van de Sovjet Unie, zijn dus gewoon in`dienst genomen, om 
zowel onze europese economie als concurrentie`positie, te verzwakken )- tevens
verdroeg ik het niet`langer, gemanipuleerd te worden -(( ik verliet hun kerk ....
> pas daarna ben ik ( beter laat dan nooit ) getrouwd -- maar,
eerst gingen wij woonruimte huren -- straks, tijdens de grote CRISIS welk nu op
uitbreken staat, gaan wij misschien wel kopen -- want nu, zit 'r nog te`veel lucht
in de marktwaarde van koophuizen, doch straks gaat die lucht 'r zeker uit ....
|
een half uurtje fietsen vanaf onze woning was 'n kleine & jonge geloofsgemeente
-- de helft bestond 'r uit medewerkers van de EO -- echter binnen 'n jaar bleek al
dat wij niet welkom waren -- toen, hebben wij de televisie 'r uitgegooid, want wij
wilden hun vrome & uitgestreken gezichten : nooit & te nimmer meer zien ....
> vervolgens, zijn we in Naarden gaan wonen -- wel viel 't 
zwaar, om zonder medegelovigen te moeten optrekken -- voor m'zelf, kwam de 
CWN in beeld -- dat zijn zeg`maar : "charismatische protestanten" -- bij hun heb 
ik veel geleerd, maar liep daar ook tegen hopeloze restricties aan -- oorzaak, lag
bij de dominees -- enerzijds, leerden zij ons om te vertoeven in de nabijheid van
God, anderzijds vreesden zij om hun_controle te verliezen, noch duldden zij dat
zomaar *een leek*, hun-(als academici), daarin zou kunnen voorbij`streven -- 't
was er, toen nog in Dalfsen, gelukkig nog veilig, dankzij : prof. v/der Kooi ....
> helaas, sinds 2007 op een "christelijk" conferentie centrum,
bespeurde ik onder 't leidinggevend kader : het gebruik van cocaine -- uitwendig
gezien, bleef de CWN : nog keurig netjes -- maar onder 't laagje fatsoens'vernis,
broeide 'n zwaar geestelijk ONheil -- want in 't jaar 2010, kwam 'n professor uit
Oxford, om daar in besloten kring, wicca te gaan doceren ("christelijke" wicca)--
tussen de koninginne^ en de walpurgisnacht, werd 't conferentie centrum gewijd
aan *de nieuwe spiritualiteit* -- en tijdens de walpurgisnacht werd besloten, dat
men van mij : geen! last mocht hebben -- op 11 mei 2010, om 23u30, werd het
reukloze gifgas Vikane, in mijn tent gespoten, waarna ik #70 weken lang, uitge^
schakeld was -- maar tenslotte, kwam ik toch alles te weten -- bijvoorbeeld, dat
mijn vegetarier zijn, hierin had mee`gespeeld -- immers, bij de wicca wordt ook
mensenvlees gegeten, en bij de "christelijke" wicca, wordt het avondmaalsbrood
vervangen door een product op basis_van mensenvlees -- pas begin 2015, werd 
de nieuwe Wicca`kerk opgericht : men ging leegstaande kerkjes huren, om daar
strict`besloten! *vieringen* in te gaan houden, mbv dominees uit de PKN ....
> binnen het oude Israel, dus onder het zgn *oude verbond*,
kende men het mysterie van de BA'AL -- dwz : men ging de godsdienst zodanig
veranderen, dat deze aan de buitenzijde schijnbaar dezelfde bleef, doch innerlijk
een totale metamorfose onderging -- kortom alles kreeg dan 'n nieuwe betekenis
-- maar tevens, bouwde men overal zgn ASHERA, dat zijn : preekstoelen -- het
waren vooral de leiders, welk via deze methode, hun super`EGO promoveerden
tot *iets (afkomstig) van het goddelijke* -( uiteraard verhoogde dat hun gezag )-
maar, de profeten kwamen hier`tegen in opstand, wat zij dan helaas! bekochten
met hun leven -- zelf, heeft mijn leven #drie! keer op de rol gestaan -- de eerste
keer met dat reukloze gifgas, de tweede keer 'n maand later, met een oude auto
om mij te scheppen -- die derde keer evenwel, zag men 'r gelukkig van af ....
> dus, naast het vinden van DE_waarheid, kan ook het vinden van 
je ware identiteit : een moeizame weg zijn om te gaan -- anyway, persoonlijk is
mij onlangs wel zo'n #1000 jaar vakantie beloofd -- ja : daar zie ik nu echt naar
uit !! -- nochthans blijft 'r reuze veel nuttige arbeid op de plank liggen, waarvan
Jezus toch zeer graag heeft, dat zulke projecten gaan worden uitgevoerd ....
<> 
<> 
<> 

't is nog niet af, dus kom nog 's terug svp ?... of .Hero@ision.nl
-
_
POWERED by : *Jip & Janneke* STYLE